Monday, January 26, 2009

நான் படித்ததில் பிடித்தது .

  1. பேசும்முன் கேளுங்கள், எழுதும்முன் யோசியுங்கள், செலவழிக்கும்முன் சம்பாதியுங்கள்


     2. சில சமயங்களில் இழப்புதான் பெரிய ஆதாயமாக இருக்கும்


    3. யாரிடம் கற்கிறோமோ அவரே ஆசிரியர். கற்றுக்கொடுப்பவரெல்லாம் ஆசிரியர் அல்லர்.


    4. நான் மாறும்போது தானும் மாறியும், நான் தலையசைக்கும்போது தானும் தலையசைக்கும் நண்பன் எனக்குத்   தேவையில்லை. அதற்கு என் நிழலே போதும்!


    5. நோயை விட அச்சமே அதிகம் கொல்லும்!


    6. நான் குறித்த நேரத்திற்குக் கால்மணி நேரம் முன்பே சென்று விடுவது வழக்கம். அதுதான் என்னை மனிதனாக்கியது.


    7. நம்மிடம் பெரிய தவறுகள் இல்லை எனக் குறிப்பிடுவதற்கே, சிறிய தவறுகளை ஒப்புக்கொள்கிறோம்!


    8. வாழ்க்கை என்பது குறைவான தகவல்களை வைத்துக்கொண்டு சரியான முடிவுக்கு வரும் ஒரு கலை.


    9. சமையல் சரியாக அமையாவிடில் ஒருநாள் இழப்பு. அறுவடை சிறக்காவிடில் ஒரு ஆண்டு இழப்பு. திருமணம் பொருந்தாவிடில்   வாழ்நாளே இழப்பு.


   10. முழுமையான மனிதர்கள் இருவர். ஒருவர் இன்னும் பிறக்கவில்லை. மற்றவர் இறந்துவிட்டார்.


   11. ஓடுவதில் பயனில்லை. நேரத்தில் புறப்படுங்கள்


  12.  எல்லோரையும் நேசிப்பது சிரமம். ஆனால் பழகிக்கொள்ளுங்கள்


   13. நல்லவர்களோடு நட்பாயிரு. நீயும் நல்லவனாவாய்


   14. காரணமே இல்லாமல் கோபம் தோன்றுவதில்லை. ஆனால் காரணம் நல்லதாய் இருப்பதில்லை


   15. இவர்கள் ஏன் இப்படி? என்பதை விட, இவர்கள் இப்படித்தான் என எண்ணிக்கொள்


    16.  யார் சொல்வது சரி என்பதல், எது சரி என்பதே முக்கியம்


   17. ஆயிரம் முறை சிந்தியுங்கள். ஒருமுறை முடிவெடுங்கள்


   18.   பயம்தான் நம்மைப் பயமுறுத்துகிறது. பயத்தை உதற் எறிவோம்


   19.  நியாயத்தின் பொருட்டு வெளிப்படையாக ஒருவருடன் விவாதிப்பது சிறப்பாகும்


   20.  உண்மை புறப்பட ஆரம்பிக்கும் முன் பொய் பாதி உலகத்தை வலம் வந்துவிடும்


   21. உண்மை தனியாகச் செல்லும். பொய்க்குத்தான் துணை வேண்டும்


   22. வாழ்வதும் வாழ்விடுவதும் நமது வாழ்க்கைத்  தத்துவங்களாக ஆக்கிக்கொள்வோம்.


   23.  தன்னை ஒருவராலும் ஏமாற்ற முடியாது எனச் செருக்கோடு இருப்பவனே கண்டிப்பாக ஏமாந்து போகிறான்


   24. உலகம் ஒரு நாடக மேடை ஒவ்வொருவரும் தம் பங்கை நடிக்கிறார்கள்


   25. செய்வதற்கு எப்போதும் வேலை இருக்கவேண்டும் . அப்போது தான் முன்னேற முடியும்


  26.  அன்பையும் ஆற்றலையும் இடைவிடாது வெளிப்படுத்துகிறவர் ஆர்வத்துடன் பணிபுரிவர்


   27. வெற்றி பெற்றபின் தன்னை அடக்கி வைத்துக்கொள்பவன், இரண்டாம் முறையும் வென்ற மனிதனாவான்


   28.  தோல்வி ஏற்படுவது அடுத்த செயலைக் கவனமாகச் செய் என்பதற்கான எச்சரிக்கை.


   29. பிறர் நம்மைச் சமாதானப்படுத்த வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்காமல், நாம் பிறரைச் சமாதானப்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டும்.


   30. கடினமான செயலின் சரியான பெயர்தான் சாதனை. சாதனையின் தவறான விளக்கம் தான் கடினம்


   31. ஒன்றைப்பற்றி நிச்சயமாக நம்ப வேண்டுமென்றால் எதையும் சந்தேகத்துடனே துவக்க வேண்டும்


   32. சரியானது எது என்று தெரிந்த பிறகும் அதைச் செய்யாமல் இருப்பதற்குப் பெயர்தான் கோழைத்தனம்.

   33. ஒரு துளி பேனா மை பத்து இலட்சம் பேரைச் சிந்திக்க வைக்கிறது.


படித்திவிட்டு ஏதாவது சொல்லிவிட்டு போங்க .

Thursday, January 22, 2009

காந்தி கண்ட கனவு


AùU¬dLô®u 44-YÕ A§TWôL 47 YVÕ TWôd aýúNu JTôUô®u TR® Ht× ®ZôûYj ùRôûXdLôh£ úSW¥ J°TWl×L°p TôojR Aû]YÚm, SPlTùRpXôm ¨_mRô]ô Guß TX RPûY ¡s° ®hÓd ùLôs[ úSok§ÚdÏm.

AùU¬dLô®u ùTôÚ[ôRôWd ùLôsûLûVúVô ùY°®YLôWd ùLôsûLûVúVô Sôm HtßdùLôs[ Ø¥VôRYoL[ôL CÚdLXôm. "Sôm' Guß áßYÕ Hu Gu\ôp Guû]l úTôu\ TXÚdÏm AûY Ht×ûPVRpX. B]ôp, UdL[ôh£«u ULjÕYjÕdÏ AùU¬dLôûY®P JÚ ERôWQm CÚdL Ø¥ÙUô Gu\ôp, GYùWvh £LWj§u Ef£«p H± "CpûX, CpûX' Guß ÏWùXÝlTj úRôuß¡\úR!

ClT¥ùVpXôm JÚ RûXYo CÚdL Ø¥ÙUô? ClT¥ JÚ _]SôVL EQoÜs[ JÚ úRNm CÚdL Ø¥ÙUô? ClT¥ JÚ úRNlTtßs[ UdLs úYß GeLôYÕ CÚlTôoL[ô, CÚd¡\ôoL[ô Guß ©WªdLûYjÕ ®hPôoLs, EX¡u TpúYß SôÓL°#ÚkÕ AeúL úTôn Ï¥úV±V ClúTôÕ AùU¬dLoL[ôL CÚdÏm TpúYß C]jÕ UdLÞm, URj§]Úm!

TWôd aýûNu JTôUô! GjRû] At×RUô] RûXYo CYo. AYWÕ ØLj§p ùYt±d L°lûTd LôQØ¥V®pûX. CßUôl©u ¨ZpáP CpûX. B]ôp, Gu Rôn Ui¦u RûXùVÝjûR Uôt±d LôhP úYiÓm Gu¡\ Xh£V ùY± CÚd¡\Õ.

JhÓùUôjR U²R C]jûR Y¯SPjÕm ùTôßl× Rôu Y¡dÏm TR®dÏ CÚd¡\Õ Gu¡\ LPûU EQoÜ CÚd¡\Õ.

JÚ×\m TVeLWYôRm, Uß×\m ùTôÚ[ôRôWl ©u]ûPÜ. CûYLÞdÏ CûPúV RjR°dÏm AùU¬dLôÜdÏ Sm©dûL FhÓYÕPu UdL°u JjÕûZl×Pu AkR NYôpLû[ G§oùLôs[Üm, ùYt± LôQÜm Ø¥Ùm Guß AYoLû[Ùm RuàPu CûQjÕd ùLôs¡\ôúW, CYWpXYô RûXYo?

TR®l ©WUôQm GÓjÕdùLôs[ úYi¥V Sôs. A§LôûX«p GÝk§ÚkÕ, R]Õ Uû]® Utßm ÏZkûRLÞPu UôRô úLô«ÛdÏf ùNuß ©WôojRû] SPjÕ¡\ôo. Sôu Sôj§Lu Guú\ô, LPÜs CpûX Guú\ô FÚdÏ ETúRNm ùNnV®pûX. Uû]®ûVÙm ÏZkûRLû[Ùm UôRô úLô«ÛdÏj R]Õ Nôo©p Aàl©®hÓ, Sôu JÚ TÏjR±ÜYô§ Guß TLp úY`m úTôP®pûX. R]Õ Cû\ Sm©dûLûV T¡WeLUôL Jl×dùLôsÞm SôQVm AYÚdÏ CÚd¡\Õ.

N¬, ùTÚYô¬VôL ¡±vRYoLs YôÝm AùU¬dLô®p A§TWôÏm úYû[«p R]Õ CvXôªVl ©u]¦ûV Uû\dL úYiÓm Guß ¨û]jRôWô Gu\ôp AÕÜm CpûX. EXLùUXôm TWkÕ¡PdÏm CvXôªV NØRôVm AùU¬dLô®u ÁÕ úLôTUôL CÚd¡\Õ GuTÕ JÚ×\m CÚdLhÓm, R]Õ ©\lûTúVô, Y[olûTúVô Uû\dL ®ÚmTôR CkR U²R²u Õ¦Ü SmûU ANW A¥d¡\úR...

AùU¬dLô®p C]ùY±dÏ G§WôL ØRuØR#p EsSôhÓl úTôo SPj§ ùYt± ùTtß, ARtLôLj R]Õ E«ûWl T# ùLôÓjR Øu]ôs A§To B©WLôm #eLu R]Õ TR®l ©WUôQjÕdÏ 1861-p TVuTÓj§V AúR ûT©s ÁÕ Nj§Vm ùNnÕ TR®l ©WUôQm GÓjÕd ùLôiP TWôd JTôUô®u ùNnûL SUÕ Ck§V AW£VpYô§L°u £pXûW ×j§dÏ JÚ NmUh¥ A¥.

TWôd JTôUô _]SôVLd Lh£ûVf úNokRYo. B©WLôm #eLú]ô Ï¥VWÑd Lh£ûVf úNokRYo. BfN¬Vm CjúRôÓ Ø¥kÕ úTôL®pûX.

AùU¬dL A§To TWôd JTôUô®u TR®l ©WUôQ NPe¡p ©WªdLûYjR Cuù]ôÚ ®`Vm Juß EiÓ. AeÏ á¥«ÚkR 20 XhNm UdL°p JÚYoáP _]SôVLd Lh£ ùLô¥ÙPu Yk§ÚdL®pûX. AjRû]lúTÚm úR£Vd ùLô¥ÙPu ReL[Õ JhÓùUôjR úRNj§u RûXùVÝjûRÙm AÓjR SôuÏ BiÓLs Y¯ SPjR CÚdÏm LßlTo C]j RûXY¬Pm TR®l ©WUôQj§u êXm AùU¬dL Sôh¥u NôRû]ûV ©WLP]lTÓj§«Úd¡\ôoLú[! AkR úR£V EQoÜdÏ RûXYQeLôUp CÚlTÕ GeM]m?

SUÕ Sôh¥p ClT¥ùVôÚ TR®l ©WUôQm SPk§ÚkRôp A§p Lh£d ùLô¥Ls ApXYô CÚk§ÚdÏm? úRoRp Ø¥kÕ Bh£«p AUokÕ®hPôp Lh£ UôfN¬VeLû[ U\kÕ, JhÓùUôjR UdL°u RûXYWôL TR®úVtß Bh£ SPjÕm AW£Vp TdÏYm SmªPm CpXôUp úTô]Õ Hu?

R]Õ TR®l ©WUôQjûRd LôQ AùU¬dLô®u TpúYß TôLeL°#ÚkÕm §WiÓ Yk§ÚdÏm 20 XhNjÕdÏm A§LUô] UdLs Øu²ûX«p, "BRXôp BiPYúW G]dÏ ERÜÅWôL' Guß Cû\Y²u ÕûQÙPu R]Õ N¬j§Wd LPûUûV ¨û\úYt\ CÚdÏm CkR UôU²Ru ARtÏl ©\Ï Bt±«ÚdÏm EûW CÚd¡\úR, ARu R²f £\l× EX¡Ûs[ AjRû] SôÓLÞdÏm AÕ ùTôÚkÕYRôL CÚd¡\Õ GuTÕRôu.

TWôd JTôUôÜdÏ T§p AkR EûWûV קú]ô, NoúLô£úVô, UuúUôLu£eúLô VôWôL CÚkRôÛm, AYWYo SôhÓ UdL°u ©Wfû]L°u LÓûUûVÙm, A§#ÚkÕ ùY°YW Ø¥Ùm Gu¡\ Sm©dûLûVÙm ùY°lTÓjÕm At×RUô] EûW AÕ.

""Sôm Nk§dÏm NYôpLs EiûUVô]ûY. AûY TXRWlThPûY. AûY LÓûUVô]ûY. ªLÜm Ïß¡V LôXj§p AûYLÞdÏ Sôm ¾oÜ LôiTÕ CVXôR ®`Vm'' Gu¡\ EiûU ¨ûXûUûVj Õ¦kÕ UdLs Øu ûYd¡\ôo.

"LÚjÕ ÑRk§WjûR A¥lTûPVôLd ùLôiÓ BiLÞm, ùTiLÞm ReLÞûPV ØÝûUVô] §\ûUûV ùY°lTÓj§, úRNSXàdLôL, Sôh¥u Øuú]t\jÕdLôL JußThÓ ùNVpThPôp GûRÙm Nô§jÕd LôhP Ø¥Ùm'' Gu¡\ Sm©dûLûV FhÓ¡\ôo.

""SUÕ AWNôeLm ùT¬VRô, £±VRô GuTRpX ©Wfû]. AÕ ùNVpTÓ¡\Rô, CpûXVô GuTÕRôu Ød¡Vm. ÏÓmTeL°p ¨mU§Ùm, AûU§Ùm ¨XÜ¡\Rô, úYûX«pXôj §iPôhPm úTôLl TVuTÓ¡\Rô, ùLüWYUô] F§VjÕdÏ Y¯ ùNn¡\Rô, اVYoLs Li¦VjÕPàm, ¨mU§VôLÜm YôZ NêL TôÕLôl× RWlTÓ¡\Rô GuTÕRôu Sm Øu Es[ ©Wfû]Ls'' Guß AûPV úYi¥V Xh£VeLû[l Th¥Vp CÓ¡\ôo.

""UdLÞûPV TQjûRf ùNX®Óm ùTôßl×s[ Sôm UdLÞdÏ T§p ùNôpXd LPûUlThPYoLs. AWÑl TQjûR Øû\VôL, N¬VôL ùNX®P úYiÓm. SUÕ ùNVpTôÓLs ùY°lTûPVôL, J°Ü Uû\Ü CpXôUp CÚdL úYiÓm. AlT¥f ùNnRôpRôu AW£u ÁÕ UdLÞdÏ Sm©dûL HtTÓm'' Guß ¨oYôLj§tÏ Y¯LôhÓ¡\ôo.

""NkûRûVd LhÓlTÓjR Bs CpXô®hPôp AÕ JÚ Sôs LhÓÁ±®Óm. TQdLôWoLÞdÏ UhÓmRôu JÚ SôÓ Gu\ôp AÕ Y[of£VûPV Ø¥VôÕ. SUÕ ùTôÚ[ôRôW ùYt± GuTÕ Sôh¥u CkR Y[of£«u TVû] GpúXôÚdÏm ùLôÓlT§pRôu CÚd¡\Õ'' Guß R]Õ ùTôÚ[ôRôWl TôoûYûV ùY°lTÓjÕ¡\ôo.

AiQp Lôk§V¥Ls ùNôu] AúR ®`VeLs ClúTôÕ AùU¬dL A§TWôp YôµeP²#ÚkÕ 70 BiÓLÞdÏl ©\Ï á\lTÓ¡\Õ GuTûR GiÔmùTôÝÕ A§NVØm, BfN¬VØm HtTÓYÕ ¨VôVmRôú].!

A§To TWôd JTôUô UôRô úLô«ÛdÏl úTôn ©WôojRû] ùNnÕ Ruû] JÚ ¡±vÕYo Guß ©WLP]lTÓj§d ùLôiP ûLùVôÓ, TR®l ©WUôQm Ø¥kÕ EûWVôtß¡\ôo, ""¡±vRYo, CvXôªVo, ëRo, CkÕdLs Utßm URSm©dûL CpXôRYoLû[ Es[Pd¡V SôÓRôu AùU¬dLô. C§p GkR URØm Ht\jRôrÜûPVRpX'' G]. CûRj Rôú] 70 BiÓLÞdÏ Øu]ôúXúV AiQp Lôk§V¥Ls ùNôu]ôo.

TWôd JTôUô®u ùYt± LßlTo C] UdL°u ùYt± Guß ùNôu]ôp AÕ RYß. EiûU«p CÕ C]ùY±ûV KWeLh¥V AùU¬dLô®u ùYt±. Cuàm ϱlTôLf ùNôpYRôL CÚkRôp, ùYsû[ C]jRYoL°u ùTÚkRuûUdÏd ¡ûPjR ùYt±.

AùU¬dL UdLs ùRôûL«p LßlTo C]jRYo ùYßm 13.1 NRÅRmRôu. CYoL[Õ JhÓùUôjR YôdÏLsáP TWôd JTôUôûY ùYt±VûPV ûYj§ÚdLôÕ.

AùU¬dLô®p YôÝm ùYsû[VoLs, JÚ Uôt\m ¨LZ úYiÓm Guß ®ûZkÕ U]ØYkÕ YôdL°jÕ JÚ LßlTo C]jRYûW A§TWôd¡ CÚd¡\ôoLs. RôeLs ùNnR RYû\ EQokÕ N¬j§WjûR §Új§ GÝR ØtTh¥Úd¡\ôoLs. CkR ®`Vj§Ûm AiQp Lôk§V¥LsRôu Øuú]ô¥ Guß GlT¥ ùNôpXôUp CÚlTÕ?

Lôk§V¥Ls RôrjRlThPYoL°Pm úTôn AYoLû[l úTôWôPf ùNôpX®pûX. EVo Nô§«]¬Pm RôrjRlThPYoLû[ a¬_]eLs, ARôYÕ LPÜ°u ÏZkûRLs Guß EQoj§]ôo. U²Rû] U²Ru BiPôu, A¥ûU Guß Ht\jRôrÜPu SPjÕYÕ RYß Guß GÓjÕûWjRôo. ¿eLs AYoLû[ EeLÞdÏ NUUô]YoL[ôL SPjÕeLs. ¿eLs AYoLû[d úLô«ÛdÏ AûZjÕd ùLôiÓ úTôeLs' Guß LhPû[«hPôo. ReLû[ úUtÏ¥ Guß ùNôp#d ùLôsTYoL°u £kRû]«p CÚkR £Xk§ YûXLû[ ALt\ ØtThPôo.

ULôjUô Lôk§ Gu¡\ AkR UôU²Ro 70 BiÓLÞdÏ Øu× LiP L]ûY, RôrjRlThP C]jRYoLú[ ùLôfûNlTÓjRôUp CÚk§ÚkRôp, AYWÕ ùRôiPoLs Guß ùNôp#d ùLôiÓ AW£Vp SPj§VYoLs CkR ®`Vj§p Øû]l×Pu NØRôV EQoÜPu ùNVpTh¥ÚkRôp, AùU¬dLô JÚ TWôd JTôUôûY A§TWôLj úRokùRÓj§ÚlTûRlúTôX, Ck§Vô GlúTôúRô JÚ a¬_]j RûXYûWj R]Õ ©WRUWôd¡ U²R C]jÕdÏ Y¯Lôh¥ CÚdÏm.

EX¡u úYß GkR SôhÓj RûXYÚdÏm CpXôR A[ÜdÏ AùU¬dL A§TÚdÏl TôÕLôl× AfÑßjRp CÚd¡\Õ. CWhûP úLô×WúU RLodLlTP Ø¥Ùm Guß ¾®WYô§Ls AùU¬dL ¨oYôLjÕdÏm TôÕLôl× AûUl×LÞdÏm NYôp ®hÓ ùNVpTh¥Úd¡\ôoLs.

AlT¥ JÚ ãr¨ûX«p, 20 XhNm úTo ᥫÚdÏm §\kRùY°«p, ÏiÓ Õû[dLôR úUûPúVô, Ñt±Ûm Lßl×, £Yl×, ¿Xm, NômTp Guß ûL«p ÕlTôd¡ Hk§V éû]lTûP«]úWô CpXôUp, Õ¦kÕ TWôd JTôUô TR® Ht¡\ôo, BfN¬VUôL CpûX? Nm©WRôVeLû[ Á±, §\kRùY°«p ûR¬VUôLl TR®l ©WUôQm GÓjÕd ùLôiPRu êXm, AùU¬dL UdLs Uj§«p CÚkR TVjûRÙm À§ûVÙm úTôd¡ AYoLÞdÏ ûR¬VjûRÙm EtNôLjûRÙm A°j§Úd¡\ôo JTôUô.


Auß SYLô°«p NhûP A¦VôR §\kR Uôo×Pu Rs[ôR YV§p ûR¬VUôL AiQp Lôk§V¥Ls SPkR Lôh£ ¨ZXôÓ¡\Õ.

CÕ AiQp Lôk§V¥Ls Ltßj RkR TôPUpXYô? UdLÞdLôL Sôu E«ûW ®PÜm RVôo Guß ùNôpXôUp ùNôp#, Au²V HLô§Tj§VjûRúV AfÑßj§V AiQ#p Y¯júRôu\pLs ClúTôÕ Lßl×léû]Lû[ Ae¸LôWUôLÜm, ReL[Õ Rϧ«u AûPVô[UôLÜm LÚÕ¡\ôoLú[, AûR Vô¬Pm ùNôp# AZ?
Sôm úYiÓUô]ôp ULôjUô Lôk§ûV U\k§ÚdLXôm. B]ôp EXLm U\dL®pûX. Sôm AiQp Lôk§V¥Ls YÏjÕjRkR TôûRûVÙm AYWÕ Y¯LôhÓRpLû[Ùm U\k§ÚdLXôm. B]ôp, 70 BiÓLÞdÏ Øu]ôp Lôk§V¥Ls LiP L]Ü S]Yô¡ CÚd¡\Õ.
Ø¥®Xôd ¸oj§ ùTt\ôn! ×®dÏsú[ ØRuûUÙt\ôn!' Guß ULôL® TôW§ úTôt±V AiQp Lôk§V¥L°u L]Ü S]Yô¡ CÚd¡\Õ- Ck§Vô®p ApX, AùU¬dLô®p!


நன்றி தினமணி .

Wednesday, January 21, 2009

இடக்கை பழக்கமுடைய தலைவர்கள்

AùU¬dL A§TWôLl TR®úVtßs[ JTôUô CPÕ ûL TZdLm Es[Yo. CPÕ ûLVôp ûLùVÝj§húP TR®l ©WUôQm GÓjÕd ùLôiPôo.

CYo R®W AùU¬dL A§TWôLl TR® Y¡jR _ôow ×x (º²Vo), ©p ¡°iPu, ù_Wôph @úTôoh, ú_mv Lôo@©ph, RôUv ù_ToNu, ùWô]ôph ÃLu, aô¬ hìúUu B¡úVôÚm, AùU¬dL ÕûQ A§TWôL CÚkR ùSpNu Wôd@ùTpXo, ùau± YôúXv B¡úVôÚm CPÕ ûLlTZdLm EûPVYoLsRôu.

SUÕ úRNj RkûR ULôjUô Lôk§, ùSlúTô#Vu úTô]ôToh, AYWÕ Uû]® ú_ôNl©u, _þ#Vv ºNo, UôÅWu AùXd^ôiPo, RjÕYúUûR A¬vPôh¥p, ©¬hPu ©WRUWôL CÚkR ®uùNuh Nof£p, NôWQo CVdLjûRj úRôtß®jR TôùYp ùTüPu, ¡ëTô A§TWôL CÚkR ©Pp LôvhúWô, ®gOô² Bp©Wh Iuv¼u, @úTôoÓ Lôo RVô¬l× BûXûVj úRôtß®jR ùau± @úTôoÓ, Ce¡XôkÕ Uu]oL[ôL CÚkR 3-YÕ, 8-YÕ GhYoh, 2-YÕ, 4-YÕ, 6-YÕ _ôow B¡úVôo EsTP YWXôß TûPjR TXo CPÕ ûLlTZdLm EûPVYoLú[.

Friday, January 2, 2009

தர்மம்

தர்மம் என்பது வழியில் பார்பவருக்கு சில்லரை இடுவது அல்ல.தர்மத்தை பல வழிகளில் செய்யலாம். படிப்புக்கு உதவுதல்.(வசதி படைத்தவர்கள் இல்லாதவர்க்கு எதாவது ஒருவருக்கு படிப்புக்கு மழுமையாக உதவுதல்.) முதியொருக்கு உதவுதல். .அனாதைகழுக்கு உதவுத்ல். விதவைகள் மருமணம் பக்கத்து வீட்டுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காமல் இருப்பது. இப்படி ஏராளம் சொல்லலாம்.தர்மத்தை பற்றி சொல்லும் தர்மம் தலைகாக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள்
. அமெரிக்காவின் பொருளாதற நிலைமை பற்றி சொல்லும் போது அமெரிக்கா திவால்:டவுசர் கிழிந்தது என்ற தலைப்பில் வினவு, வினை செய்!யில் அழகாக எழுதி இருக்கிறார். அமெக்காவை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் மக்கள் பாவம்.(அரசியல் வாதிகளை தவிர) அரசியல் வாதிகள் கப்ட நாடகம் ஆடி மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள்.இது உலகம் முழுவதும் பொருந்தும்.இது நாட்டை அழிவுபாதைக்கு இட்டு செல்கிறது. இதில் பாதிக்க ப்டுவது அப்பாவி மக்கள் .இதில் ஒபாமாவும் விதி விலக்கு அல்ல.ஈராக்கில் இருந்து இன்னும் மூன்று வருடத்துக்கு ரானுவம் விலக்க படாது என்று கூறிவிட்டார்.இதில் தர்மம் அடிபட்டு விட்டது.
இதில் தீவிரவாதமும் அடங்கும் மும்பை தாக்குதலை ஒரு தனிபட்ட இஸ்லாமியனாசெய்தனான்
பாபர் மசூதீ தனி பட்ட ஒரு இந்துவாலா இடிக்கப்பட்டது குறிப்பிட்ட மதத்தவர்கள் விரும்புவார்கள் என்று அரசியல் வாதிகளும்
தீவீரவாதிகளும் செய்கிறார்கள் இதில் பாதிக்க ப்டுவது அப்பாவி மக்கள்.இதிலும் தர்மம் அடிப்பட்டு விட்டது.