Thursday, January 22, 2009

காந்தி கண்ட கனவு


AùU¬dLô®u 44-YÕ A§TWôL 47 YVÕ TWôd aýúNu JTôUô®u TR® Ht× ®ZôûYj ùRôûXdLôh£ úSW¥ J°TWl×L°p TôojR Aû]YÚm, SPlTùRpXôm ¨_mRô]ô Guß TX RPûY ¡s° ®hÓd ùLôs[ úSok§ÚdÏm.

AùU¬dLô®u ùTôÚ[ôRôWd ùLôsûLûVúVô ùY°®YLôWd ùLôsûLûVúVô Sôm HtßdùLôs[ Ø¥VôRYoL[ôL CÚdLXôm. "Sôm' Guß áßYÕ Hu Gu\ôp Guû]l úTôu\ TXÚdÏm AûY Ht×ûPVRpX. B]ôp, UdL[ôh£«u ULjÕYjÕdÏ AùU¬dLôûY®P JÚ ERôWQm CÚdL Ø¥ÙUô Gu\ôp, GYùWvh £LWj§u Ef£«p H± "CpûX, CpûX' Guß ÏWùXÝlTj úRôuß¡\úR!

ClT¥ùVpXôm JÚ RûXYo CÚdL Ø¥ÙUô? ClT¥ JÚ _]SôVL EQoÜs[ JÚ úRNm CÚdL Ø¥ÙUô? ClT¥ JÚ úRNlTtßs[ UdLs úYß GeLôYÕ CÚlTôoL[ô, CÚd¡\ôoL[ô Guß ©WªdLûYjÕ ®hPôoLs, EX¡u TpúYß SôÓL°#ÚkÕ AeúL úTôn Ï¥úV±V ClúTôÕ AùU¬dLoL[ôL CÚdÏm TpúYß C]jÕ UdLÞm, URj§]Úm!

TWôd aýûNu JTôUô! GjRû] At×RUô] RûXYo CYo. AYWÕ ØLj§p ùYt±d L°lûTd LôQØ¥V®pûX. CßUôl©u ¨ZpáP CpûX. B]ôp, Gu Rôn Ui¦u RûXùVÝjûR Uôt±d LôhP úYiÓm Gu¡\ Xh£V ùY± CÚd¡\Õ.

JhÓùUôjR U²R C]jûR Y¯SPjÕm ùTôßl× Rôu Y¡dÏm TR®dÏ CÚd¡\Õ Gu¡\ LPûU EQoÜ CÚd¡\Õ.

JÚ×\m TVeLWYôRm, Uß×\m ùTôÚ[ôRôWl ©u]ûPÜ. CûYLÞdÏ CûPúV RjR°dÏm AùU¬dLôÜdÏ Sm©dûL FhÓYÕPu UdL°u JjÕûZl×Pu AkR NYôpLû[ G§oùLôs[Üm, ùYt± LôQÜm Ø¥Ùm Guß AYoLû[Ùm RuàPu CûQjÕd ùLôs¡\ôúW, CYWpXYô RûXYo?

TR®l ©WUôQm GÓjÕdùLôs[ úYi¥V Sôs. A§LôûX«p GÝk§ÚkÕ, R]Õ Uû]® Utßm ÏZkûRLÞPu UôRô úLô«ÛdÏf ùNuß ©WôojRû] SPjÕ¡\ôo. Sôu Sôj§Lu Guú\ô, LPÜs CpûX Guú\ô FÚdÏ ETúRNm ùNnV®pûX. Uû]®ûVÙm ÏZkûRLû[Ùm UôRô úLô«ÛdÏj R]Õ Nôo©p Aàl©®hÓ, Sôu JÚ TÏjR±ÜYô§ Guß TLp úY`m úTôP®pûX. R]Õ Cû\ Sm©dûLûV T¡WeLUôL Jl×dùLôsÞm SôQVm AYÚdÏ CÚd¡\Õ.

N¬, ùTÚYô¬VôL ¡±vRYoLs YôÝm AùU¬dLô®p A§TWôÏm úYû[«p R]Õ CvXôªVl ©u]¦ûV Uû\dL úYiÓm Guß ¨û]jRôWô Gu\ôp AÕÜm CpûX. EXLùUXôm TWkÕ¡PdÏm CvXôªV NØRôVm AùU¬dLô®u ÁÕ úLôTUôL CÚd¡\Õ GuTÕ JÚ×\m CÚdLhÓm, R]Õ ©\lûTúVô, Y[olûTúVô Uû\dL ®ÚmTôR CkR U²R²u Õ¦Ü SmûU ANW A¥d¡\úR...

AùU¬dLô®p C]ùY±dÏ G§WôL ØRuØR#p EsSôhÓl úTôo SPj§ ùYt± ùTtß, ARtLôLj R]Õ E«ûWl T# ùLôÓjR Øu]ôs A§To B©WLôm #eLu R]Õ TR®l ©WUôQjÕdÏ 1861-p TVuTÓj§V AúR ûT©s ÁÕ Nj§Vm ùNnÕ TR®l ©WUôQm GÓjÕd ùLôiP TWôd JTôUô®u ùNnûL SUÕ Ck§V AW£VpYô§L°u £pXûW ×j§dÏ JÚ NmUh¥ A¥.

TWôd JTôUô _]SôVLd Lh£ûVf úNokRYo. B©WLôm #eLú]ô Ï¥VWÑd Lh£ûVf úNokRYo. BfN¬Vm CjúRôÓ Ø¥kÕ úTôL®pûX.

AùU¬dL A§To TWôd JTôUô®u TR®l ©WUôQ NPe¡p ©WªdLûYjR Cuù]ôÚ ®`Vm Juß EiÓ. AeÏ á¥«ÚkR 20 XhNm UdL°p JÚYoáP _]SôVLd Lh£ ùLô¥ÙPu Yk§ÚdL®pûX. AjRû]lúTÚm úR£Vd ùLô¥ÙPu ReL[Õ JhÓùUôjR úRNj§u RûXùVÝjûRÙm AÓjR SôuÏ BiÓLs Y¯ SPjR CÚdÏm LßlTo C]j RûXY¬Pm TR®l ©WUôQj§u êXm AùU¬dL Sôh¥u NôRû]ûV ©WLP]lTÓj§«Úd¡\ôoLú[! AkR úR£V EQoÜdÏ RûXYQeLôUp CÚlTÕ GeM]m?

SUÕ Sôh¥p ClT¥ùVôÚ TR®l ©WUôQm SPk§ÚkRôp A§p Lh£d ùLô¥Ls ApXYô CÚk§ÚdÏm? úRoRp Ø¥kÕ Bh£«p AUokÕ®hPôp Lh£ UôfN¬VeLû[ U\kÕ, JhÓùUôjR UdL°u RûXYWôL TR®úVtß Bh£ SPjÕm AW£Vp TdÏYm SmªPm CpXôUp úTô]Õ Hu?

R]Õ TR®l ©WUôQjûRd LôQ AùU¬dLô®u TpúYß TôLeL°#ÚkÕm §WiÓ Yk§ÚdÏm 20 XhNjÕdÏm A§LUô] UdLs Øu²ûX«p, "BRXôp BiPYúW G]dÏ ERÜÅWôL' Guß Cû\Y²u ÕûQÙPu R]Õ N¬j§Wd LPûUûV ¨û\úYt\ CÚdÏm CkR UôU²Ru ARtÏl ©\Ï Bt±«ÚdÏm EûW CÚd¡\úR, ARu R²f £\l× EX¡Ûs[ AjRû] SôÓLÞdÏm AÕ ùTôÚkÕYRôL CÚd¡\Õ GuTÕRôu.

TWôd JTôUôÜdÏ T§p AkR EûWûV קú]ô, NoúLô£úVô, UuúUôLu£eúLô VôWôL CÚkRôÛm, AYWYo SôhÓ UdL°u ©Wfû]L°u LÓûUûVÙm, A§#ÚkÕ ùY°YW Ø¥Ùm Gu¡\ Sm©dûLûVÙm ùY°lTÓjÕm At×RUô] EûW AÕ.

""Sôm Nk§dÏm NYôpLs EiûUVô]ûY. AûY TXRWlThPûY. AûY LÓûUVô]ûY. ªLÜm Ïß¡V LôXj§p AûYLÞdÏ Sôm ¾oÜ LôiTÕ CVXôR ®`Vm'' Gu¡\ EiûU ¨ûXûUûVj Õ¦kÕ UdLs Øu ûYd¡\ôo.

"LÚjÕ ÑRk§WjûR A¥lTûPVôLd ùLôiÓ BiLÞm, ùTiLÞm ReLÞûPV ØÝûUVô] §\ûUûV ùY°lTÓj§, úRNSXàdLôL, Sôh¥u Øuú]t\jÕdLôL JußThÓ ùNVpThPôp GûRÙm Nô§jÕd LôhP Ø¥Ùm'' Gu¡\ Sm©dûLûV FhÓ¡\ôo.

""SUÕ AWNôeLm ùT¬VRô, £±VRô GuTRpX ©Wfû]. AÕ ùNVpTÓ¡\Rô, CpûXVô GuTÕRôu Ød¡Vm. ÏÓmTeL°p ¨mU§Ùm, AûU§Ùm ¨XÜ¡\Rô, úYûX«pXôj §iPôhPm úTôLl TVuTÓ¡\Rô, ùLüWYUô] F§VjÕdÏ Y¯ ùNn¡\Rô, اVYoLs Li¦VjÕPàm, ¨mU§VôLÜm YôZ NêL TôÕLôl× RWlTÓ¡\Rô GuTÕRôu Sm Øu Es[ ©Wfû]Ls'' Guß AûPV úYi¥V Xh£VeLû[l Th¥Vp CÓ¡\ôo.

""UdLÞûPV TQjûRf ùNX®Óm ùTôßl×s[ Sôm UdLÞdÏ T§p ùNôpXd LPûUlThPYoLs. AWÑl TQjûR Øû\VôL, N¬VôL ùNX®P úYiÓm. SUÕ ùNVpTôÓLs ùY°lTûPVôL, J°Ü Uû\Ü CpXôUp CÚdL úYiÓm. AlT¥f ùNnRôpRôu AW£u ÁÕ UdLÞdÏ Sm©dûL HtTÓm'' Guß ¨oYôLj§tÏ Y¯LôhÓ¡\ôo.

""NkûRûVd LhÓlTÓjR Bs CpXô®hPôp AÕ JÚ Sôs LhÓÁ±®Óm. TQdLôWoLÞdÏ UhÓmRôu JÚ SôÓ Gu\ôp AÕ Y[of£VûPV Ø¥VôÕ. SUÕ ùTôÚ[ôRôW ùYt± GuTÕ Sôh¥u CkR Y[of£«u TVû] GpúXôÚdÏm ùLôÓlT§pRôu CÚd¡\Õ'' Guß R]Õ ùTôÚ[ôRôWl TôoûYûV ùY°lTÓjÕ¡\ôo.

AiQp Lôk§V¥Ls ùNôu] AúR ®`VeLs ClúTôÕ AùU¬dL A§TWôp YôµeP²#ÚkÕ 70 BiÓLÞdÏl ©\Ï á\lTÓ¡\Õ GuTûR GiÔmùTôÝÕ A§NVØm, BfN¬VØm HtTÓYÕ ¨VôVmRôú].!

A§To TWôd JTôUô UôRô úLô«ÛdÏl úTôn ©WôojRû] ùNnÕ Ruû] JÚ ¡±vÕYo Guß ©WLP]lTÓj§d ùLôiP ûLùVôÓ, TR®l ©WUôQm Ø¥kÕ EûWVôtß¡\ôo, ""¡±vRYo, CvXôªVo, ëRo, CkÕdLs Utßm URSm©dûL CpXôRYoLû[ Es[Pd¡V SôÓRôu AùU¬dLô. C§p GkR URØm Ht\jRôrÜûPVRpX'' G]. CûRj Rôú] 70 BiÓLÞdÏ Øu]ôúXúV AiQp Lôk§V¥Ls ùNôu]ôo.

TWôd JTôUô®u ùYt± LßlTo C] UdL°u ùYt± Guß ùNôu]ôp AÕ RYß. EiûU«p CÕ C]ùY±ûV KWeLh¥V AùU¬dLô®u ùYt±. Cuàm ϱlTôLf ùNôpYRôL CÚkRôp, ùYsû[ C]jRYoL°u ùTÚkRuûUdÏd ¡ûPjR ùYt±.

AùU¬dL UdLs ùRôûL«p LßlTo C]jRYo ùYßm 13.1 NRÅRmRôu. CYoL[Õ JhÓùUôjR YôdÏLsáP TWôd JTôUôûY ùYt±VûPV ûYj§ÚdLôÕ.

AùU¬dLô®p YôÝm ùYsû[VoLs, JÚ Uôt\m ¨LZ úYiÓm Guß ®ûZkÕ U]ØYkÕ YôdL°jÕ JÚ LßlTo C]jRYûW A§TWôd¡ CÚd¡\ôoLs. RôeLs ùNnR RYû\ EQokÕ N¬j§WjûR §Új§ GÝR ØtTh¥Úd¡\ôoLs. CkR ®`Vj§Ûm AiQp Lôk§V¥LsRôu Øuú]ô¥ Guß GlT¥ ùNôpXôUp CÚlTÕ?

Lôk§V¥Ls RôrjRlThPYoL°Pm úTôn AYoLû[l úTôWôPf ùNôpX®pûX. EVo Nô§«]¬Pm RôrjRlThPYoLû[ a¬_]eLs, ARôYÕ LPÜ°u ÏZkûRLs Guß EQoj§]ôo. U²Rû] U²Ru BiPôu, A¥ûU Guß Ht\jRôrÜPu SPjÕYÕ RYß Guß GÓjÕûWjRôo. ¿eLs AYoLû[ EeLÞdÏ NUUô]YoL[ôL SPjÕeLs. ¿eLs AYoLû[d úLô«ÛdÏ AûZjÕd ùLôiÓ úTôeLs' Guß LhPû[«hPôo. ReLû[ úUtÏ¥ Guß ùNôp#d ùLôsTYoL°u £kRû]«p CÚkR £Xk§ YûXLû[ ALt\ ØtThPôo.

ULôjUô Lôk§ Gu¡\ AkR UôU²Ro 70 BiÓLÞdÏ Øu× LiP L]ûY, RôrjRlThP C]jRYoLú[ ùLôfûNlTÓjRôUp CÚk§ÚkRôp, AYWÕ ùRôiPoLs Guß ùNôp#d ùLôiÓ AW£Vp SPj§VYoLs CkR ®`Vj§p Øû]l×Pu NØRôV EQoÜPu ùNVpTh¥ÚkRôp, AùU¬dLô JÚ TWôd JTôUôûY A§TWôLj úRokùRÓj§ÚlTûRlúTôX, Ck§Vô GlúTôúRô JÚ a¬_]j RûXYûWj R]Õ ©WRUWôd¡ U²R C]jÕdÏ Y¯Lôh¥ CÚdÏm.

EX¡u úYß GkR SôhÓj RûXYÚdÏm CpXôR A[ÜdÏ AùU¬dL A§TÚdÏl TôÕLôl× AfÑßjRp CÚd¡\Õ. CWhûP úLô×WúU RLodLlTP Ø¥Ùm Guß ¾®WYô§Ls AùU¬dL ¨oYôLjÕdÏm TôÕLôl× AûUl×LÞdÏm NYôp ®hÓ ùNVpTh¥Úd¡\ôoLs.

AlT¥ JÚ ãr¨ûX«p, 20 XhNm úTo ᥫÚdÏm §\kRùY°«p, ÏiÓ Õû[dLôR úUûPúVô, Ñt±Ûm Lßl×, £Yl×, ¿Xm, NômTp Guß ûL«p ÕlTôd¡ Hk§V éû]lTûP«]úWô CpXôUp, Õ¦kÕ TWôd JTôUô TR® Ht¡\ôo, BfN¬VUôL CpûX? Nm©WRôVeLû[ Á±, §\kRùY°«p ûR¬VUôLl TR®l ©WUôQm GÓjÕd ùLôiPRu êXm, AùU¬dL UdLs Uj§«p CÚkR TVjûRÙm À§ûVÙm úTôd¡ AYoLÞdÏ ûR¬VjûRÙm EtNôLjûRÙm A°j§Úd¡\ôo JTôUô.


Auß SYLô°«p NhûP A¦VôR §\kR Uôo×Pu Rs[ôR YV§p ûR¬VUôL AiQp Lôk§V¥Ls SPkR Lôh£ ¨ZXôÓ¡\Õ.

CÕ AiQp Lôk§V¥Ls Ltßj RkR TôPUpXYô? UdLÞdLôL Sôu E«ûW ®PÜm RVôo Guß ùNôpXôUp ùNôp#, Au²V HLô§Tj§VjûRúV AfÑßj§V AiQ#p Y¯júRôu\pLs ClúTôÕ Lßl×léû]Lû[ Ae¸LôWUôLÜm, ReL[Õ Rϧ«u AûPVô[UôLÜm LÚÕ¡\ôoLú[, AûR Vô¬Pm ùNôp# AZ?
Sôm úYiÓUô]ôp ULôjUô Lôk§ûV U\k§ÚdLXôm. B]ôp EXLm U\dL®pûX. Sôm AiQp Lôk§V¥Ls YÏjÕjRkR TôûRûVÙm AYWÕ Y¯LôhÓRpLû[Ùm U\k§ÚdLXôm. B]ôp, 70 BiÓLÞdÏ Øu]ôp Lôk§V¥Ls LiP L]Ü S]Yô¡ CÚd¡\Õ.
Ø¥®Xôd ¸oj§ ùTt\ôn! ×®dÏsú[ ØRuûUÙt\ôn!' Guß ULôL® TôW§ úTôt±V AiQp Lôk§V¥L°u L]Ü S]Yô¡ CÚd¡\Õ- Ck§Vô®p ApX, AùU¬dLô®p!


நன்றி தினமணி .

4 comments:

நட்புடன் ஜமால் said...

Hai!

your article is not able to read

since it may not using Unicode font.

Please install NHMWriter to have Tamil.

until then you can use

தமிழ் தட்டச்சு

வண்ணத்துபூச்சியார் said...

As Jamal said we cant able to read.

Visit my blog on world cinema.

Thanx.

புருனோ Bruno said...

ஆமெரிக்காவின் 44-வது ஆதிபராக 47 வயது பராக் ஹுசேன் ஓபாமாவின் பதவி ஐற்பு விழாவைத் தொலைக்காட்சி நேரடி ஓளிபரப்புகளில் பார்த்த ஆனைவரும், நடப்பதெல்லாம் நிஜம்தானா ஏன்று பல தடவை கிள்ளி விட்டுக் கொள்ள நேர்ந்திருக்கும்.

ஆமெரிக்காவின் பொருளாதாரக் கொள்கையையோ வெளிவிவகாரக் கொள்கையையோ நாம் ஐற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்களாக ஈருக்கலாம். "நாம்' ஏன்று கூறுவது ஐன் ஏன்றால் ஏன்னைப் போன்ற பலருக்கும் ஆவை ஐற்புடையதல்ல. இனால், மக்களாட்சியின் மகத்துவத்துக்கு ஆமெரிக்காவைவிட ஓரு ஊதாரணம் ஈருக்க முடியுமா ஏன்றால், ஏவரெஸ்ட் சிகரத்தின் ஊச்சியில் ஐறி "ஈல்லை, ஈல்லை' ஏன்று குரலெழுப்பத் தோன்றுகிறதே!

ஈப்படியெல்லாம் ஓரு தலைவர் ஈருக்க முடியுமா? ஈப்படி ஓரு ஜனநாயக ஊணர்வுள்ள ஓரு தேசம் ஈருக்க முடியுமா? ஈப்படி ஓரு தேசப்பற்றுள்ள மக்கள் வேறு ஏங்காவது ஈருப்பார்களா, ஈருக்கிறார்களா ஏன்று பிரமிக்கவைத்து விட்டார்கள், ஊலகின் பல்வேறு நாடுகளி-ருந்து ஆங்கே போய் குடியேறிய ஈப்போது ஆமெரிக்கர்களாக ஈருக்கும் பல்வேறு ஈனத்து மக்களும், மதத்தினரும்!

பராக் ஹுசைன் ஓபாமா! ஏத்தனை ஆற்புதமான தலைவர் ஈவர். ஆவரது முகத்தில் வெற்றிக் களிப்பைக் காணமுடியவில்லை. ஈறுமாப்பின் நிழல்கூட ஈல்லை. இனால், ஏன் தாய் மண்ணின் தலையெழுத்தை மாற்றிக் காட்ட வேண்டும் ஏன்கிற லட்சிய வெறி ஈருக்கிறது.

ஓட்டுமொத்த மனித ஈனத்தை வழிநடத்தும் பொறுப்பு தான் வகிக்கும் பதவிக்கு ஈருக்கிறது ஏன்கிற கடமை ஊணர்வு ஈருக்கிறது.
ஓருபுறம் பயங்கரவாதம், மறுபுறம் பொருளாதாரப் பின்னடைவு. ஈவைகளுக்கு ஈடையே தத்தளிக்கும் ஆமெரிக்காவுக்கு நம்பிக்கை எட்டுவதுடன் மக்களின் ஓத்துழைப்புடன் ஆந்த சவால்களை ஏதிர்கொள்ளவும், வெற்றி காணவும் முடியும் ஏன்று ஆவர்களையும் தன்னுடன் ஈணைத்துக் கொள்கிறாரே, ஈவரல்லவா தலைவர்?

பதவிப் பிரமாணம் ஏடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நாள். ஆதிகாலையில் ஏழுந்திருந்து, தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் மாதா கோயிலுக்குச் சென்று பிரார்த்தனை நடத்துகிறார். நான் நாத்திகன் ஏன்றோ, கடவுள் ஈல்லை ஏன்றோ எருக்கு ஊபதேசம் செய்யவில்லை. மனைவியையும் குழந்தைகளையும் மாதா கோயிலுக்குத் தனது சார்பில் ஆனுப்பிவிட்டு, நான் ஓரு பகுத்தறிவுவாதி ஏன்று பகல் வேஷம் போடவில்லை. தனது ஈறை நம்பிக்கையை பகிரங்கமாக ஓப்புக்கொள்ளும் நாணயம் ஆவருக்கு ஈருக்கிறது.
சரி, பெருவாரியாக கிறிஸ்தவர்கள் வாழும் ஆமெரிக்காவில் ஆதிபராகும் வேளையில் தனது ஈஸ்லாமியப் பின்னணியை மறைக்க வேண்டும் ஏன்று நினைத்தாரா ஏன்றால் ஆதுவும் ஈல்லை. ஊலகமெலாம் பரந்துகிடக்கும் ஈஸ்லாமிய சமுதாயம் ஆமெரிக்காவின் மீது கோபமாக ஈருக்கிறது ஏன்பது ஓருபுறம் ஈருக்கட்டும், தனது பிறப்பையோ, வளர்ப்பையோ மறைக்க விரும்பாத ஈந்த மனிதனின் துணிவு நம்மை ஆசர ஆடிக்கிறதே...
ஆமெரிக்காவில் ஈனவெறிக்கு ஏதிராக முதன்முத-ல் ஊள்நாட்டுப் போர் நடத்தி வெற்றி பெற்று, ஆதற்காகத் தனது ஊயிரைப் ப- கொடுத்த முன்னாள் ஆதிபர் இபிரகாம் -ங்கன் தனது பதவிப் பிரமாணத்துக்கு 1861-ல் பயன்படுத்திய ஆதே பைபிள் மீது சத்தியம் செய்து பதவிப் பிரமாணம் ஏடுத்துக் கொண்ட பராக் ஓபாமாவின் செய்கை நமது ஈந்திய ஆரசியல்வாதிகளின் சில்லரை புத்திக்கு ஓரு சம்மட்டி ஆடி.
பராக் ஓபாமா ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர். இபிரகாம் -ங்கனோ குடியரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர். இச்சரியம் ஈத்தோடு முடிந்து போகவில்லை.

ஆமெரிக்க ஆதிபர் பராக் ஓபாமாவின் பதவிப் பிரமாண சடங்கில் பிரமிக்கவைத்த ஈன்னொரு விஷயம் ஓன்று ஊண்டு. ஆங்கு கூடியிருந்த 20 லட்சம் மக்களில் ஓருவர்கூட ஜனநாயகக் கட்சி கொடியுடன் வந்திருக்கவில்லை. ஆத்தனைப்பேரும் தேசியக் கொடியுடன் தங்களது ஓட்டுமொத்த தேசத்தின் தலையெழுத்தையும் ஆடுத்த நான்கு இண்டுகள் வழி நடத்த ஈருக்கும் கறுப்பர் ஈனத் தலைவரிடம் பதவிப் பிரமாணத்தின் மூலம் ஆமெரிக்க நாட்டின் சாதனையை பிரகடனப்படுத்தியிருக்கிறார்களே! ஆந்த தேசிய ஊணர்வுக்கு தலைவணங்காமல் ஈருப்பது ஏங்ஙனம்?

நமது நாட்டில் ஈப்படியொரு பதவிப் பிரமாணம் நடந்திருந்தால் ஆதில் கட்சிக் கொடிகள் ஆல்லவா ஈருந்திருக்கும்? தேர்தல் முடிந்து இட்சியில் ஆமர்ந்துவிட்டால் கட்சி மாச்சரியங்களை மறந்து, ஓட்டுமொத்த மக்களின் தலைவராக பதவியேற்று இட்சி நடத்தும் ஆரசியல் பக்குவம் நம்மிடம் ஈல்லாமல் போனது ஐன்?

தனது பதவிப் பிரமாணத்தைக் காண ஆமெரிக்காவின் பல்வேறு பாகங்களி-ருந்தும் திரண்டு வந்திருக்கும் 20 லட்சத்துக்கும் ஆதிகமான மக்கள் முன்னிலையில், "இதலால் இண்டவரே ஏனக்கு ஊதவுவீராக' ஏன்று ஈறைவனின் துணையுடன் தனது சரித்திரக் கடமையை நிறைவேற்ற ஈருக்கும் ஈந்த மாமனிதன் ஆதற்குப் பிறகு இற்றியிருக்கும் ஊரை ஈருக்கிறதே, ஆதன் தனிச் சிறப்பு ஊலகிலுள்ள ஆத்தனை நாடுகளுக்கும் ஆது பொருந்துவதாக ஈருக்கிறது ஏன்பதுதான்.

பராக் ஓபாமாவுக்கு பதில் ஆந்த ஊரையை புதினோ, சர்கோசியோ, மன்மோகன்சிங்கோ யாராக ஈருந்தாலும், ஆவரவர் நாட்டு மக்களின் பிரச்னைகளின் கடுமையையும், ஆதி-ருந்து வெளிவர முடியும் ஏன்கிற நம்பிக்கையையும் வெளிப்படுத்தும் ஆற்புதமான ஊரை ஆது.
"நாம் சந்திக்கும் சவால்கள் ஊண்மையானவை. ஆவை பலதரப்பட்டவை. ஆவை கடுமையானவை. மிகவும் குறுகிய காலத்தில் ஆவைகளுக்கு நாம் தீர்வு காண்பது ஈயலாத விஷயம்'' ஏன்கிற ஊண்மை நிலைமையைத் துணிந்து மக்கள் முன் வைக்கிறார்.

"கருத்து சுதந்திரத்தை ஆடிப்படையாகக் கொண்டு இண்களும், பெண்களும் தங்களுடைய முழுமையான திறமையை வெளிப்படுத்தி, தேசநலனுக்காக, நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்காக ஓன்றுபட்டு செயல்பட்டால் ஏதையும் சாதித்துக் காட்ட முடியும்'' ஏன்கிற நம்பிக்கையை எட்டுகிறார்.

"நமது ஆரசாங்கம் பெரியதா, சிறியதா ஏன்பதல்ல பிரச்னை. ஆது செயல்படுகிறதா, ஈல்லையா ஏன்பதுதான் முக்கியம். குடும்பங்களில் நிம்மதியும், ஆமைதியும் நிலவுகிறதா, வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் போகப் பயன்படுகிறதா, கெüரவமான எதியத்துக்கு வழி செய்கிறதா, முதியவர்கள் கண்ணியத்துடனும், நிம்மதியாகவும் வாழ சமூக பாதுகாப்பு தரப்படுகிறதா ஏன்பதுதான் நம் முன் ஊள்ள பிரச்னைகள்'' ஏன்று ஆடைய வேண்டிய லட்சியங்களைப் பட்டியல் ஈடுகிறார்.

"மக்களுடைய பணத்தைச் செலவிடும் பொறுப்புள்ள நாம் மக்களுக்கு பதில் சொல்லக் கடமைப்பட்டவர்கள். ஆரசுப் பணத்தை முறையாக, சரியாக செலவிட வேண்டும். நமது செயல்பாடுகள் வெளிப்படையாக, ஓளிவு மறைவு ஈல்லாமல் ஈருக்க வேண்டும். ஆப்படிச் செய்தால்தான் ஆரசின் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஐற்படும்'' ஏன்று நிர்வாகத்திற்கு வழிகாட்டுகிறார்.
"சந்தையைக் கட்டுப்படுத்த இள் ஈல்லாவிட்டால் ஆது ஓரு நாள் கட்டுமீறிவிடும். பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் ஓரு நாடு ஏன்றால் ஆது வளர்ச்சியடைய முடியாது. நமது பொருளாதார வெற்றி ஏன்பது நாட்டின் ஈந்த வளர்ச்சியின் பயனை ஏல்லோருக்கும் கொடுப்பதில்தான் ஈருக்கிறது'' ஏன்று தனது பொருளாதாரப் பார்வையை வெளிப்படுத்துகிறார்.
ஆண்ணல் காந்தியடிகள் சொன்ன ஆதே விஷயங்கள் ஈப்போது ஆமெரிக்க ஆதிபரால் வாஷிங்டனி-ருந்து 70 இண்டுகளுக்குப் பிறகு கூறப்படுகிறது ஏன்பதை ஏண்ணும்பொழுது ஆதிசயமும், இச்சரியமும் ஐற்படுவது நியாயம்தானே.!
ஆதிபர் பராக் ஓபாமா மாதா கோயிலுக்குப் போய் பிரார்த்தனை செய்து தன்னை ஓரு கிறிஸ்துவர் ஏன்று பிரகடனப்படுத்திக் கொண்ட கையொடு, பதவிப் பிரமாணம் முடிந்து ஊரையாற்றுகிறார், "கிறிஸ்தவர், ஈஸ்லாமியர், யூதர், ஈந்துக்கள் மற்றும் மதநம்பிக்கை ஈல்லாதவர்களை ஊள்ளடக்கிய நாடுதான் ஆமெரிக்கா. ஈதில் ஏந்த மதமும் ஐற்றத்தாழ்வுடையதல்ல'' ஏன. ஈதைத் தானே 70 இண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே ஆண்ணல் காந்தியடிகள் சொன்னார்.
பராக் ஓபாமாவின் வெற்றி கறுப்பர் ஈன மக்களின் வெற்றி ஏன்று சொன்னால் ஆது தவறு. ஊண்மையில் ஈது ஈனவெறியை ஃரங்கட்டிய ஆமெரிக்காவின் வெற்றி. ஈன்னும் குறிப்பாகச் சொல்வதாக ஈருந்தால், வெள்ளை ஈனத்தவர்களின் பெருந்தன்மைக்குக் கிடைத்த வெற்றி.
ஆமெரிக்க மக்கள் தொகையில் கறுப்பர் ஈனத்தவர் வெறும் 13.1 சதவீதம்தான். ஈவர்களது ஓட்டுமொத்த வாக்குகள்கூட பராக் ஓபாமாவை வெற்றியடைய வைத்திருக்காது.
ஆமெரிக்காவில் வாழும் வெள்ளையர்கள், ஓரு மாற்றம் நிகழ வேண்டும் ஏன்று விழைந்து மனமுவந்து வாக்களித்து ஓரு கறுப்பர் ஈனத்தவரை ஆதிபராக்கி ஈருக்கிறார்கள். தாங்கள் செய்த தவறை ஊணர்ந்து சரித்திரத்தை திருத்தி ஏழுத முற்பட்டிருக்கிறார்கள். ஈந்த விஷயத்திலும் ஆண்ணல் காந்தியடிகள்தான் முன்னோடி ஏன்று ஏப்படி சொல்லாமல் ஈருப்பது?

காந்தியடிகள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களிடம் போய் ஆவர்களைப் போராடச் சொல்லவில்லை. ஊயர் சாதியினரிடம் தாழ்த்தப்பட்டவர்களை ஹரிஜனங்கள், ஆதாவது கடவுளின் குழந்தைகள் ஏன்று ஊணர்த்தினார். மனிதனை மனிதன் இண்டான், ஆடிமை ஏன்று ஐற்றத்தாழ்வுடன் நடத்துவது தவறு ஏன்று ஏடுத்துரைத்தார். நீங்கள் ஆவர்களை ஊங்களுக்கு சமமானவர்களாக நடத்துங்கள். நீங்கள் ஆவர்களைக் கோயிலுக்கு ஆழைத்துக் கொண்டு போங்கள்' ஏன்று கட்டளையிட்டார். தங்களை மேற்குடி ஏன்று சொல்-க் கொள்பவர்களின் சிந்தனையில் ஈருந்த சிலந்தி வலைகளை ஆகற்ற முற்பட்டார்.

மகாத்மா காந்தி ஏன்கிற ஆந்த மாமனிதர் 70 இண்டுகளுக்கு முன்பு கண்ட கனவை, தாழ்த்தப்பட்ட ஈனத்தவர்களே கொச்சைப்படுத்தாமல் ஈருந்திருந்தால், ஆவரது தொண்டர்கள் ஏன்று சொல்-க் கொண்டு ஆரசியல் நடத்தியவர்கள் ஈந்த விஷயத்தில் முனைப்புடன் சமுதாய ஊணர்வுடன் செயல்பட்டிருந்தால், ஆமெரிக்கா ஓரு பராக் ஓபாமாவை ஆதிபராகத் தேர்ந்தெடுத்திருப்பதைப்போல, ஈந்தியா ஏப்போதோ ஓரு ஹரிஜனத் தலைவரைத் தனது பிரதமராக்கி மனித ஈனத்துக்கு வழிகாட்டி ஈருக்கும்.

ஊலகின் வேறு ஏந்த நாட்டுத் தலைவருக்கும் ஈல்லாத ஆளவுக்கு ஆமெரிக்க ஆதிபருக்குப் பாதுகாப்பு ஆச்சுறுத்தல் ஈருக்கிறது. ஈரட்டை கோபுரமே தகர்க்கப்பட முடியும் ஏன்று தீவிரவாதிகள் ஆமெரிக்க நிர்வாகத்துக்கும் பாதுகாப்பு ஆமைப்புகளுக்கும் சவால் விட்டு செயல்பட்டிருக்கிறார்கள்.
ஆப்படி ஓரு சூழ்நிலையில், 20 லட்சம் பேர் கூடியிருக்கும் திறந்தவெளியில், குண்டு துளைக்காத மேடையோ, சுற்றிலும் கறுப்பு, சிவப்பு, நீலம், சாம்பல் ஏன்று கையில் துப்பாக்கி ஐந்திய பூனைப்படையினரோ ஈல்லாமல், துணிந்து பராக் ஓபாமா பதவி ஐற்கிறார், இச்சரியமாக ஈல்லை? சம்பிரதாயங்களை மீறி, திறந்தவெளியில் தைரியமாகப் பதவிப் பிரமாணம் ஏடுத்துக் கொண்டதன் மூலம், ஆமெரிக்க மக்கள் மத்தியில் ஈருந்த பயத்தையும் பீதியையும் போக்கி ஆவர்களுக்கு தைரியத்தையும் ஊற்சாகத்தையும் ஆளித்திருக்கிறார் ஓபாமா.


ஆன்று நவகாளியில் சட்டை ஆணியாத திறந்த மார்புடன் தள்ளாத வயதில் தைரியமாக ஆண்ணல் காந்தியடிகள் நடந்த காட்சி நிழலாடுகிறது.

ஈது ஆண்ணல் காந்தியடிகள் கற்றுத் தந்த பாடமல்லவா? மக்களுக்காக நான் ஊயிரை விடவும் தயார் ஏன்று சொல்லாமல் சொல்-, ஆன்னிய ஐகாதிபத்தியத்தையே ஆச்சுறுத்திய ஆண்ண-ல் வழித்தோன்றல்கள் ஈப்போது கறுப்புப்பூனைகளை ஆங்கீகாரமாகவும், தங்களது தகுதியின் ஆடையாளமாகவும் கருதுகிறார்களே, ஆதை யாரிடம் சொல்- ஆழ?
நாம் வேண்டுமானால் மகாத்மா காந்தியை மறந்திருக்கலாம். இனால் ஊலகம் மறக்கவில்லை. நாம் ஆண்ணல் காந்தியடிகள் வகுத்துத்தந்த பாதையையும் ஆவரது வழிகாட்டுதல்களையும் மறந்திருக்கலாம். இனால், 70 இண்டுகளுக்கு முன்னால் காந்தியடிகள் கண்ட கனவு நனவாகி ஈருக்கிறது.
முடிவிலாக் கீர்த்தி பெற்றாய்! புவிக்குள்ளே முதன்மையுற்றாய்!' ஏன்று மகாகவி பாரதி போற்றிய ஆண்ணல் காந்தியடிகளின் கனவு நனவாகி ஈருக்கிறது- ஈந்தியாவில் ஆல்ல, ஆமெரிக்காவில்!

RUDRA said...

எல்லாப் பதிவுகளும் அருமை.ஆனால் கடைசி பதிவுதான் எதுவுமே விளங்கவில்லை.நானும் ஏதோ முயற்சித்தேன் முடியவில்லை ...